Pages

Saturday, April 10, 2010

Comelec en banc resolution

"Considering the nobility of the cause that Ang PDR advances respecting the people in the rural areas, the integrity and record of the leaders of this party who surely can make a substantial contribution to the setting of policies and crafting laws not only to their sector but to the whole nation as well and the party's substantial compliance to the requirements for registration as party-list group, Ang PDR should be allowed to participate in the Party-List System of representation." - COMELEC En Banc Resolution promulgated on March 17, 2010Ito ang partido ng maralitang mamamayan sa kanayunan.

Ito ang tinig sa gobyerno ng mga mahihirap na magbubukid, manggagawa sa bukid, mangingisda, kababaihan sa kanayunan, mga katutubo, at mamamayang Moro.

Thursday, February 18, 2010

Ang aming mga nominado:Our nominees are:

1. Romeo "Omi" C. Royandoyan
Former President and member, Alyansa Agrikultura
Member, Multi-Sectoral Task Force on the Coconut Levy Recovery (MSTF)

2. Jaime "Ka Jimmy" SL. Tadeo
Chair, PARAGOS-Pilipinas
Member (Farmer Sector Representative), Constitutional Commission

3. Amelita "Melot" Balisalisa Atillo
Former Executive Director, Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM)
Former Chair, Provincial Agrarian Reform Committee (PARCOMM) Davao City
Member, Kusog Mindanao

4. Jose "Jun" Adorable, Jr.
Chair, Federation of Organic Rice Farmers in Mindanao (FORFARM)
President, Alyansa ng mga Maglulubi sa Mindanao (AMM)

5. Froilyn "Tutut" Mendoza
Chair, Teduray Lambangian Women's Organization (TLWO)
Member, Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan (PKKK)

Multiply page

We have a multiply page, please visit

angpdr.multiply.com


to view our activities.


Wednesday, February 17, 2010

PLATAPORMA NG GOBYERNO

16-point Agenda

1. Komprehensibong programa para sa repormang agraryo.
2. Magna Carta ng manggagawang bukid.
3. Karapatang pang-ekonomiya ng kababaihan sa kanayunan.
4. Proteksyon at suporta sa mga maliit na magbubukid.
5. Seguridad sa pagkain at likas-kayang agrikultura.
6. Karapatan ng mga katutubo sa lupaing ninuno at pagsasarili.
7. Karapatan ng sambayanang Moro sa pagsasarili.
8. Rebyuhin ang mga sumusunod na mahahalagang batas at programa sa agrikultura - Agri-Fishery Modernization Act, ACEF Fund at Kasunduan sa Agrikultura sa WTO.
9. Benepisyo ng mga maliliit na magniniyog.
10. Industriyalisasyon sa kanayunan.
11. Karapatan at kagalingan ng maliliit na mangingisda.
12. Edukasyon at pagpawi ng literasi sa kanayunan.
13. Sining at kultura bilang sandata ng kaunlaran.
14. Suportang pangkalusugan sa kanayunan.
15. Likas-kayang produksyon.
16. Barangay democracy.

Balota


To vote for ANG PDR Partylist, shade number 93. (source: Comelec Ballot Template)